Projekt Accola information december

Projekt Accola är nu avslutat och vi har haft bra resultat under tre års arbete. Här är en kort sammanfattning av vad projekt Accola har gjort och vad syftet med Accola projekt är.

Varför har Finlandssvenska teckenspråkiga rf haft Accola projektet?

Fokusering i projektet på att stärka finlandssvenska teckenspråk ställning och sprida medvetande om teckenspråkigas rättigheter hos myndigheter och kommuner.

Arbetet har varit en del i långsiktig process, att göra oss teckenspråkiga synliga och stärka Finlandssvenska teckenspråkiga rfs roll som en organisation som kan både vara expert på finlandssvenskt teckenspråk, finlandssvensk dövkultur och producent av verksamhet som stöder finlandssvenska teckenspråkiga i alla åldrar.

Konkret har projektledare besökt flera olika städer, berättat om teckenspråk och visat hur man använder teckenspråksvideo på webbsidor. Besök har gjorts till dövföreningar med diskussioner om tillgänglighet och vad dövas rättigheter är i samhället och kommunens skyldigheter. På Teckeneko finns video från projekt Accola som berättar om projekthändelser regelbundet varje månad under projektets tid.

Delaktighet och demokrati har också varit mycket aktuellt ämne samtidigt som tillgänglighet, dessa hör ihop med FN-konvention om funktionshindrades mänskliga rättigheter som har varit aktuell diskussion ämne i många olika sektorer och myndigheters områden.

Teckenspråkslagen som vi har märkt under 2013-2015 med aktivt arbete i Dövas förbund och i Justitieministeriet blev godkänd 1 maj 2015, stort framsteg när båda teckenspråken, finskt och finlandssvenskt teckenspråk finns klart och tydligt i lag. Rättigheter för personer med modersmål teckenspråk ska ses över och stärkas, det är ansvar hos myndigheter att ta hänsyn till detta.

Diskriminering förbud har stärkts också, vilket betyder att man måste se till att offentlig service och information också är tillgänglig och användbar för alla. Har vi möjlighet idag att få veta allt som händer i vår kommun på teckenspråk. Nej. Men medvetenhet om att detta behövs, den är större hos många kommuner och städer idag.

Vilka producerar teckenspråksinformation idag? Ja det är städerna Vasa, Jyväskylä, Helsingfors och huvudstadsregionen.  De är förebild och är inspiration för andra att följa efter. Grundinformation om den service som alla har rätt till måste också finnas på teckenspråk.

Visualaccess, som är en webbsida med handledning om teckenspråk och översättning till teckenspråk för webbsidor, har gjorts av projekt Accola.  Länkar till den webbsidan och till de städer som har regelbunden produktion på teckenspråk finns på vår hemsida dova.fi och på visualaccess.fi.

Vi tackar för projekt arbete och önskar gott slut till er.