Projekt Accola information november

Delaktighet och demokrati är mycket aktuellt tema

Projekt Accola har deltagit i många olika seminarier och händelser. Ett fint händelse var slutseminariet för projektet som hölls 10 november i Helsingfors.

Drygt 45 personer fanns på plats och lyssna på intressanta presentationer av Teckenspråkslagens nyheter och arbetsgruppen för teckenspråk i justititeministeriet, Diskriminering och minoriteters rättigheter, Kommunernas ansvar för kontakt och information till invånare, Medborgarnas möjlighet till information och påverkan genom webbsida Demokrati.fi.  Dövas förbunds arbete för intressebevakning och Projekt Accolas presentation av Visual access avslutade en intressant eftermiddag. Det var roligt att få berätta om hur vi arbetat med information om teckenspråk och kartläggning samt webbplats Visual Access.

Det är klart att delaktighet är en rättighet, flera inlägg på seminariet tog upp just det att teckenspråkig information är en grund för att teckenspråkiga personer får full delaktighet i samhället. Kunskap om teckenspråk och hur teckenspråkig information produceras är viktig att sprida till de som planerar och arbetar med offentlig service och information.

Seminariets presentationer finns att läsa och titta på i webbsida senare.

 

Kultur för alla – en rättighet?

Kultur är också en del i människors liv – hur mycket tillgänglighet har vi till kultur? Yrkeshögskolan Arcada, Kultur för alla, Funka och Evantia företagen arrangerade en konferens om kultur och tillgänglighet 12 november. Kulturen gör mycket för att människor kan uppleva vara inkluderade och delaktiga i samhället. Genom media kan vi ta del av mycket kultur också. Om vi är utestängda från kultur så missar vi mycket, vi får inte veta hur man tänker och diskuterar om olika frågor, vilka värderingar människor har om olika ämnen.

Det har gjorts olika undersökningar i både Sverige och Finland. Funktionshindrade personer har lite möjligheter jämfört med icke funktionshindrade att gå på teater, museer och ta del av filmer, och festivaler. Det är inte alla som redan i planeringen tänker på att människor är olika. Ibland har man tänkt på t ex rörelsehindrade och synskadade men glömt att berätta om det i informationen om arrangemanget.

Funktionshindrade själva måste ta plats och synas – och följa upp tillsammans med andra att rättigheter och service för personer med funktionshinder tas med i arbetet för kulturproduktion och visa att bättre tillgänglighet ger mer nöjda kunder!

 

FN-konventionen – i lokalsamhället

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer (CRPD) var tema för en nordisk konferens i Malmö nyligen. Där berättades om hur man följer upp FN-konventionen på olika sätt. Det viktiga var att se hur FN-konventionen fungerar i konkret vardagsliv, och hitta sådana aktiviteter eller verksamheter som kan mätas i konkreta siffror. Det är fakta som ska tas fram för att visa hur man ska uppnå mål och kunna göra jämförelser. Vi vet att FN-konventionen talar om vad som behövs för personer med funktionshinder, men vi kan också använda den som verktyg i vårt arbete för att påverka och förändra i samhället. I Sverige har Myndigheten för Delaktighet gjort bra kartläggningsarbete med frågor till alla kommuner, de tog fram indikatorer som de ville mäta. Indikatorerna är t ex hur man anpassat utrymmen, gett alternativ verksamhet, information på olika sätt i kommunen.  Det finns exempel av kartläggning och indikatorer webbsida (www.mfd.se)

Det är intressant att höra hur man arbetar i de olika nordiska länderna med delaktighet och demokratiska rättigheter också. Jag var glad att höra om Europeiska arbetet med FN-konventionen både inom European Disability Forum och i FRA – enheten för grundläggande rättigheter i EU. Det är mycket diskussion om att tolkningen av FN-konventionen och det konkreta arbetet är viktigt att sprida till beslutsfattare och samhällsplanerare. Framförallt att konventionen uttrycker att personer med funktionshinder har rätt och möjlighet att leva som alla andra, och därför skall det finnas anpassningar för att uppfylla dessa rättigheter och möjligheter.

Pirkko Mahlamäki som är generalsekreterare i Handikappforum i Finland och styrelsemedlem i EDF sade att vi skall arbeta för FN-konventionen på ett bra sätt – nämligen ”Allt om oss MED oss”! Vi ska själva vara med i processer och beslut som rör våra egna liv och rättigheter.