Nordisk konferens – handikapp och teckenspråk

Nordens Välfärdscenter arrangerade med THL (Institutet för Hälsa och Välfärd) en konferens om Handikappolitik och effekten av FN-konventionen om funktionshindrade personers mänskliga rättigheter. Ett hundratal deltagare fick information och exempel på hur man arbetar med FN-konventionen (CRPD) med handikapporganisationer, med juridik granskning, med mätning och kartläggning av handikappade personers självständighet, och att vara med i den politiska processen när man vill påverka lagstiftning och genomförande av den.

Många har lyft fram faktum att även om lagtexter ändras och blir bättre när man ratificerar CRPD, så är det inte färdigt där. Det är också en arbetsprocess att följa upp och se till att tolkning och genomförande i verkligheten av lagen blir så bra som möjligt. Här måste också handikappades egna organisationer vara med i arbetet.

Ett sätt att följa upp CRPD-arbetet är att mäta och samla in fakta om hur genomförandet går till. Mätmetoderna och vilka saker man mäter, är olika i de nordiska länderna. För teckenspråkiga personer betyder också tillgänglighet en annan sak än för en rullstolsburen person. Teckenspråkiga måste fundera hur och vad som mäts, när det gäller teckenspråkig service och anpassning. Kanske vi kan delta mer i det nordiska samarbetet och stöda varandra i dövas organisationer? Vi har kanske olika erfarenheter och kan ge tips och stöd både för dövas arbete och för andra handikapporganisationer. Andra handikapporganisationer har gjort mycket samarbete och har många bra synsätt på delaktighet och påverkan i samhället. Döva kan lära mycket från dem, det är bra att vara med i nordiskt handikapp-samarbete säger Markku Jokinen och Liisa Kauppinen.

Dövas Nordiska Råd har möten två gånger om året berättar ordförande Janne Boye Niemelä. I mötena diskuteras många olika frågor. För CRPD-arbete och teckenspråksperspektiv ordnas istället skilda möten för olika experter från de nordiska länderna. Just nu har Danmark ordförandeskapet i Dövas Nordiska Råd, i sommar har man nått halva tiden, 2 år.